Organizátor a podmienky

 1. Organizátor fotografickej súťaže, spoločnosť PRELIEZKA, o.z. uvádza fotografickú súťaž "Vianočné Svetielka 2019" v termíne od 11.12.2019 – 15.1.2020 do 24,00 hod.
Organizátor súťaže: www.KAMSDETMI.sk,www.VIANOCNASUTAZ.skOrganizátor súťaže: PRELIEZKA, o.z Agátová 7/A 841 02 Bratislava – Trnávka Slovensko
 1. Účastníkom Fotografickej súťaže Vianočné Svetielka 2019 (ďalej len „súťaž”) sa môže stať plnoletá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Maloletí, ktorí nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony sa môžu zúčastniť súťaže len s výhradným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že on/ona a jeho/jej rodič alebo zákonný zástupca si prečítal podmienky súťaže a súhlasí s nimi.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci, ktorý splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:
  1. Fotografia pridaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil.
  2. Každý autor môže do súťaže vložiť ľubovoľný počet fotografií.
  3. Prihlásenie autora do súťaže sa vykoná automaticky vyplnením Prihlasovacieho formulára a odoslaním fotografie.
  4. Fotografie prihlásené do súťaže Vianočné Svetielka 2019 môžu byť použité na propagáciu skupiny rodinných portálov www.KAMSDETMI.sk, www.DENNETABORY.sk, www.VYTVORMESI.sk, www.CHAMELEON.land a propagáciu marketingových aktivít súvisiacich so súťažou, ako aj v rámci materiálov, v ktorých bude aj v budúcnosti súťaž prezentovaná. Fotografie môžu byť zverejnené aj na stránkach organizátorov a partnerov súťaže, môžu byť súčasne vystavené na výstavách, ako aj prezentované v katalógu príp. v iných printových výstupoch propagujúcich skupinu rodinných portálov www.KAMSDETMI.sk, www.DENNETABORY.sk, www.VYTVORMESI.sk, www.CHAMELEON.land. Autor prihlásením fotografie do súťaže udeľuje PRELIEZKA, o.z výslovný a bezodplatný súhlas so zaradením mailovej adresy do zoznamu e-mailových adries PRELIEZKA, o.z, a s použitím prihlásenej fotografie na ich ďalšie použitie, a to na verejné vystavenie diela, vyhotovenie rozmnoženín diela v súvislosti s propagáciou PRELIEZKA, o.z, na propagačných tlačovinách, prospektoch, katalógoch, inzertných časopisoch, sprístupňovanie diel verejnosti prostredníctvom internetu na domovskej webovej stránke www.kamsdetmi.sk alebo www.vianocnasutaz.sk v neobmedzenom rozsahu, pričom súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a v neobmedzenom náklade.
  5. Do súťažnej galérie je zakázané pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore so zákonmi SR a dobrými mravmi. Organizátor si vyhradzuje právo takéto fotografie neuverejniť.
  6. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.
  7. Prihlásením fotografie do súťaže autor súhlasí so všetkými podmienkami fotografickej súťaže Vianočné Svetielka 2019.
  8. Fotografie musia byť pridané v požadovanej kvalite a veľkosti.
 3. Začiatok pridávania fotografií do súťaže je 11.12.2019 o 8.00 hod a ukončenie pridávania fotografií do súťaže je 15.1.2020 o 24:00 hod. Dňa 20.1.2020 budú vyhlásení víťazi, ktorých vyberie poroda na webových stránkach a sociálnych médiach Skupiny rodinných portálov.
 4. Spôsob určenia víťazov je jednoduchý, prehľadný a úplne dôveryhodný.
 5. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
 6. Výhry budú posielané po ukončení súťaže.
 7. Ceny budú odovzdané výhercom osobne, alebo prostredníctvom poštovej zásielky doručenej na adresu výhercu. V prípade potreby, je možné po konzultácii s PRELIEZKA, o.z,, dohodnúť iný spôsob doručenia výhry.
 8. V prípade neprevzatia doporučenej poštovej zásielky zo strany výhercu, sa výhra považuje za neodovzdanú a nebude opakovane doručovaná.
 9. Ak nebude možné z akýkoľvek dôvodov doručiť/odovzdať výhru určenému výhercovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov súťaže, bude výhra následne odovzdaná náhradníkovi.
 10. Organizačno-technické zabezpečenie súťaže, jej organizovanie a prevádzkovanie, priebeh a riadne ukončenie bude realizované prostredníctvom organizátora súťaže.
 11. Tento súťažný poriadok je prístupný na nahliadnutie na stránke http://vianocnasutaz.sk/vseobecne-podmienky-sutaze/
 12. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas konania súťaže zmeniť podmienky a to predovšetkým, nie však výlučne, termín konania súťaže, t.j. začiatok a koniec súťaže. Všetky zmeny súťažného poriadku podľa tohto bodu organizátor súťaže zverejní a sprístupní verejnosti.
 13. Počas termínu konania súťaže je zo strany organizátora súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov o Ochrane osobných údajov GDPR.

SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 1. Stránka Oslavy pre deti v zastúpení  PRELIEZKA, o.z, IČO: 37927914, Agátová 7/A, 841 02 Bratislava, Slovensko, sa svojim zákazníkom snaží poskytovať každý deň o trochu lepšie služby. Nesmierne dôležitou súčasťou je starostlivosť o osobné údaje, ktoré s nami zdieľate. Chceme, aby ste mali istotu, že vaše údaje sú u nás v bezpečí a aby ste vedeli, že ich používame nato, aby sme vám mohli ponúknuť lepšie a osobnejšie nakupovanie.
  1. Odoslaním formularú so zaškrnutým políčkom "Súhlasím" udeľujem súhlas na spracovanie OÚ v rozsahu email a mobilný kontakt na marketingové a propagačné účely produktov a služieb tretích osôb t.j. napr. na zasielanie newsletterov, informačných letákov, ponúk. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať formou emailu zaslaného na info@kamsdetmi.sk.

VIAC INFORMÁCIÍ O OSOBNÝCH ÚDAJOV NÁJDETE NA TOMTO LINKU: http://vianocnasutaz.sk/ochrana-sukromia/